Contact image
Address:
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ."คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษาจุฬาภรณ์(ศร.4) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Phone:
02-9428200 ต่อ 2191
Fax:
02-5799436
Toogle Right